Monday, March 13, 2017

Type of Foundation-02-Sinhala-අත්තිවාරම් වර්ග

ඔන්න කළින් පාඩමේ දෙවැනි කොටස අරන් ආවා. කළින් පාඩම කියවල අාවොත් වැඩේ ලේසි වෙයි.
මේ Foundation ගැන ලියපු පාඩම මේ කොටසින් ඉවරයි. Construction පැත්තට කැමති යාළුවොන්ටත් පේන්න ශෙයාර් කරන්න.
Type of Foundation-01-Sinhala-අත්තිවාරම් වර්ග


පෙරළුනු ආරුක්කු පාලම (inverted arch footing)

ගොඩනැගිලි කර්මාන්තය මෙතරම් දිවුණු වීමට ප්‍රථම තට්ටු ගණනාවකට මෙම ක්‍රමය භාවිතා කර ඇත. දැනට මෙම ක්‍රමය භාවිතා වන්නේ කලාතුරකිනි. විශාල බරක් දැරිය හැක. දුර්වල පසක් ඇති ස්ථාන සදහාඳ මෙම ක්‍රමය ඉතා සුදුසුය. මෙම ක්‍රමය භාවිතයෙන් වියදම අඩු කරගත හැක. එනම් අඩු වියදම් අත්තිවාරම් ක්‍රමයකි.

inverted-arch-footing-constructionway.blogspot.com
inverted-arch-footing


♪ Pad Foundation - කොට්ට අත්තිවාරම
කුළුණු මත කුඩා ක්ෂ‍ේත්‍ර ඵලයක් මත ඇති කරන බලය (concentreaded) පොළොවෙහි වැඩි ක්ෂ‍ේත්‍ර ඵලයක් මත (uniformly distributed load) මෙම පාදම් වර්ගය යොදනු ලැබේ. පාදම හතරුස් සෘජුකොණාස්‍ර හා රවුම් විය හැක. ඉදිකිරීම අනුව හා පොළොවේ දරා ගැනීමේ ශක්තිය අනුව කුළුණේ අත්තිවාරම ගඩොල්, කළුගල්, වැරගැන්වුම් කොන්ක්‍රීට් හෝ යකඩ මැස්සක් ආදී වශයෙන් විය හැක.
⒜ ගඩොල් කුළුණු සදහා පාලම (Footing for brick pillars)
ගඩොල් කුළුණු සඳහා‍ බොහෝ විට යොදනු ලබන කුළුණු පාදම කොන්ක්‍රීට් 
හෝ වැරගැන්වුම් කොන්ක්‍රීට් වලින් නිමවේ. සමහර අවස්ථා වල ඉතා තඳ පසකින් යුතු ස්ථාන වල ඉදිකිරීම කරනු ලබන්නේ නම් 75 mm ක් පමණ ඝණකම lean concrete තට්ටුවක් මත හෝ කෙලින්ම අත්තිවාරම් කානු පතුලෙහි ගඩොලින් හෝ කළුගලින් අත්තිවාරම් පාදම ඉදිකරනු ලබයි.
 වැරගැන්වූ කුළුණු පාදම (R.C.C Column Footing)
කුළුණු වල හා තලාද වල ප්‍රධාන වැරගැන්වුම් 12 mm ට වඩා වැඩි විශ්කම්භයෙන් යුක්ත විය යුතුය. බෙදා හැරීමේ කම්බි ප්‍රධාන වැරගැන්වුම් වලට උඩින් දමනු ලබන අතර ඒවායේ විශ්කම්භය 6 mm විය හැක. කෙසේ වෙතත් මෙම ප්‍රමාණයන් නිර්මාණය අනුව වෙනස් වේ. වැරගැන්වුම් කම්බි සඳහා 25 mm කොන්ක්‍රීට් ආවරණයක් තිබිය යුතුය. පොළොව යට හා මුහුඳට ආසන්න ස්ථාන වල මෙම ආවරණය 40 mm කට නොඅඩු විය යුතුය.
 Grillage Foundation - මැසි අත්තිවාරම
ඉදිකිරීමක විශාල බරක් කුළුණු මඟින් පොළොවට බෙදාහැරීම සිඳුවේ නම් පස දුර්වල පසක් නම් මෙම අත්තිවාරම් වර්ගය ඉතා සුදුසුය. මෙම අත්තිවාරම් සැහැල්ලු වන අතර ආර්ථික වශයෙන් ලාභදායකය. කම්පනයන් වලට ඔරොත්තු දෙයි. වැඩි ගැඹුරට අත්තිවාරම හෑරීය යුුතු නැත.  ක්ෂ‍ේත්‍ර ඵලය අවශ්‍ය තරමට විශාල කළ හැක. මෙම අත්තිවාරම් සාමාන්‍යයෙන් යොදනු ලබන්නේ කර්මාන්තශාලා ආදිය නිර්මාණයේදීය. එවැනි ස්ථානවල යකඩ කුළුණු හා මැසි අත්තිවාරම යෙදීමෙන් කම්පන‍යට ඔරෝත්තු දීමත් සවි ශක්තිය අතින් ඉහළ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරගත හැක. මැසි අත්තිවාරම් යකඩ වලින් මෙන්ම ලී වලින්ද ඉදිකළ හැක. ලීයෙන් සාදන මැසි අත්තිවාරම් තාවකාලීක ගොඩනැගිලි සදහා පමණක් භාවිතා වේ.
 වානේ මැසි (Steel Grillage)
මෙම අත්තිවාරම වානේ තට්ටු දෙකකින් හෝ තනි තට්ටුවකින් යුක්ත වේ. තට්ටු දෙකක් ඇත්නම් උඩ තට්ටුව හා යට තට්ටුව සෘජුකෝණීව තබනු ලැබේ. තට්ටු දෙකම 20 mm කම්බි මඟින් එකිනෙක සම්බන්ධ කරනු ලැබේ. කම්බිය 25 mm පයිප්ප කැබලි තුළින් යැවීමෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පරතරයන් සාදාගත හැක. අඩුම පරතරය 80 mm විය යුතුය. නැතහොත් කොන්ක්‍රීට් ඇතුළට යැවීම අපහසු වේ.
steel-grillage-foundation-constructionway.blogspot.com
steel-grillage-foundation

⒝ දැව මැසි (Timber Grillage)
අත්තිවාරම නිතරම ජලය යට ඇත්නම් සුදුසු ලෙස නිරිමාණය කරන ලද දැව මැසි අත්තිවාරම ලාභදායකය. සැහැල්ලු ගොඩනැගිලි සඳහා ආර්ථික අතින් ලාභදායකය. මෙට්‍ර්ක් ටොන් 3.5 කට වඩා අඩු බරක් පස මත දැරීමට හැකි ස්ථානවල යෙදිය හැක. ගඩොල් කුළුණු හා ලී කුළුණු සඳහා මෙම අත්තවාරම් වර්ගය යෙදේ.
 Eccentrically loaded footing - උත්තේන්ද්‍රීය අත්තිවාරම
සාමාන්‍යෙයන් අත්තිවාරමක් නිර්මාණයේදී බිත්තියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයට සමමිතිකව අත්තිවාරම දෙපැත්තට බෙදිය යුතුය. නමුත් ප්‍රයෝගිකව සමහර අවස්ථා වල මෙය කළ නොහැක.
ඉඩමක මායිමට සම්බන්ධව බිත්තියක් හෝ කුළුණක් සෑදීමට අවශ්‍ය වී ඇති විට අත්තිවාරම පහත සඳහන් ආකාරයට සිදු කළ හැක.
බෑවුම් අත්තිවාරම මඟින් (By Offsetting Footing)
පිට බිත්තියේ පිටත මට්ටමෙන් එම පැත්තේ අත්තිවාරම මට්ටමත් එකම මට්ටමක සිටින පරිදිත් අත්තිවාරමේ අනෙක් පැත්ත සාමාන්‍ය අත්තිවාරමක ආකාරයට බෑවුම්ව සිටින පරිදිත් නිර්මාණය කෙරේ. සාමාන්‍යෙයන් අත්තිවාරමක හරස්කඩක් ගත් විට එහි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මධ්‍ය ලක්ෂය හරහා යන තලයේ පිහිටන අතර මෙම අත්තිවාරම් වලදී එහි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිටත මට්ටමට ආසන්නව පිහිටනු ලබයි.
පටි තීරු අත්තිවාරම මඟින් (Strap Footing)
ඉහත සඳහන් ක්‍රමයේ අත්තිවාරම යෙදීමෙන් පිටත බිත්තිය සඳහා යොදන අත්තිවාරමට සෑහෙන බරක් දැරීමට සිඳුවේ. නමුත් තීරු අත්තිවාරම යෙදිමෙන් ගොඩනැගිල්ල මැඳ බිත්තියකටද පිටත බිත්තියේ බරින් කොටසක් බෙදා හරී. මෙය එම අත්තිවාරම් දෙක සම්බන්ධ කිරීමෙන් කළ හැක.
♪ Combined footing - සම්බන්ධක අත්තිවාරම
කුළුණු දෙකක් සදහා එකම පාදමක් යොදනු ලැබේ. කුළුණු දෙකෙහි බර පාදමේ දෙපැත්ටම සමානව හෝ නිර්මාණය අනුව අනපාතිකව බෙදෙන පරිදි පාදම නිර්මාණය විය යුතුය. සමාන බරක් කුළුණු දෙකට දැරීමට ඇත්නම් සෘජුකෝණශ්‍රාකාර පාදමක් විය හැක. එක් කුළුණකට අඩු බරක් දැරීමට ඇත්නම් එම පැත්තේ පාදම කුඩා විය යුතුය. වැඩි බරක් ඇති කුළුණෙහි පාදම ක්ෂ‍ේත්‍රඵලයෙන් විශාල වන පරිදි නිර්මාණය කරනු ලැබේ.
⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿

Recommended Posts × +