Wednesday, February 1, 2017

Tender Procedure-Sinhala 02

අපි කලින් පාඩමෙන් ටෙන්ඩර් ගැන ඒහෙමත් නැත්නම් ලංසු ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරා මේ ටික කියවන්න කළින් ඒ පිටුවට ගිහින් කළින් පාඩමත් කියවල ඒන්න, මෙන්න ලින්ක් ඒක
http://constructionway.blogspot.com/2016/12/tender-procedure-sinhala.html

අද කියන්න යන්නේ වැදගත් වෙයි කියල හිතෙන තව කොටස් කිහිපයක් ගැන

tender-procedure-sinhala-02
 tender-procedure-sinhala-02

ලංසු අභිප්‍රාය-Scope of Bid

ලංසු අභිප්‍රාය යනු, ලංසුවකදී ඉදිරිපත් වන පාර්ශව තුන ඒකගකරගත් මුදලකට කිසියම් කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමක් අැතිකර ගැනීමත් ඒම කොන්ත්‍රාත්තුව කුමක් සදහාද හා කුමන ක්ෂේත්‍රයක් යටතේද යන්න නිගමනය කිරීමෙන් ඒයට අදාල විවිධ සේවාවන් හා මුදල් ප්‍රමානයන් පිළිබදව අවබෝධයෙන් යුක්ත වීම හා කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කිරීම දක්වා නිවැරදි දැක්මකින් යුතුව ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යාමයි.

අරමුදල් ලැබෙන ප්‍රභව-Source of Fund

↺ පෟෙද්ගලික ධනය
↺ ණය පහසුකම් මගින්
↺ ලංකා රජයෙන් ලැබෙන අරමුදල්
↺ ලෝක බැංකු අාධාර
↺ අාසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ලැබෙන අාධාර
↺ ජපන් සහයෝගීතාවයෙන් ලැබෙන අරමුදල්

ලංසුකරුගේ යෝග්‍යතාවය-Eligibility of Bidder

අයිතිකරුවා ලබා දෙන සියලුම කොන්දේසි වලට යටත් වීමට අැති හැකියාව ලංසුකරුගේ යෝග්‍යතාවය ලෙස හැදින්වේ. ඒමෙන්ම ලංසුව ඉදිරිපත් කරන්නා ලංසුකරුවන් තෝරා ගැනීමට නිශ්චිත ප්‍රදේශ හෝ නිශ්චිත රටවල් ලබාදී අැත්නම් ලංසුකරුවා ඒම කොන්දේසි වලට යටත් විය යුතුය.

ලංසුකරුගේ සුදුසුකම්-Qualifications of the Bidder

➢ කොන්ත්‍රාත්කරු අසාදු ලේඛන ගත නොවිය යුතුය.
➢ කොන්ත්‍රාත්කරු ලියාපදිංචි විය යුතුය.
➢ කොන්ත්‍රාත්කරු ශ්‍රේණිගත වී තිබිය යුතුය.
➢ ව්‍යාපෘතියේ වටිනාකම ඒම සමාගමේ සීමාවට ඉතා විශාල හෝ අාසන්න වීම.
➢ ඉදිකිරීම් සදහා අවශ්‍ය සංකල්පය සපුරා තිබිය යුතුය.

ඒක ලංසුකරුවෙකුට ඒක් ලංසුවක්-One Bid Per Bidder

සෑම ලංසුකරුවෙකුටම ඉදිරිපත් විය හැක්කේ ඒක ලංසුවක් සදහා පමණකි. ඒය තනිව හෝ හවුල්කරුවෙකු ලෙස වුවද ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ ඒක ලංසුවක් පමනයි. ලංසුකරුවෙකු ඒක ලංසුවකට වඩා ඉදිරිපත් වී තිබුනොත් ඒම සියලුම ලංසු අවලංගු කළ හැක.

ලංසු වියදම්-Cost of Bidding

ලංසුකරුවන් විසින් ලංසුව පිළියෙල කිරීම සදහා වැයවන මුළු මුදල දැරිය යුතුය. අයිතිකරු ලංසුව පිළියෙල කිරීම සදහා වැයවන කිසිම මුදලකට වගකියනු නොලැබේ.

වැඩබිම් නිරීක්ෂණය-Site Visit

අැස්තමේන්තු සැකසීම සමග වැඩබිම නිරීක්ෂණයට ලක්කිරීම ලංසු කරුගේ වගකීමකි. එය සදහා වියදම් වන මුදල් පිලිබදව අයිතිකරු වග කියනු නොලැබේ.වැඩබිම පිලිබද වාර්තා තබා ගැනීම මගින් ලංසුකරුට ලංසු මිල කිරීමේදී එය උපකාරී වනු අැත. වැඩබිම් නිරීක්ෂණයේදී වාර්තා තබා ගත යුතු කරුණ  පහත පරිදි වේ.

↷ වැඩබිමේ ඇති භූ විෂමතා
↷ වැඩබිම අවට ඇති මහා මාර්ග, දුම්රිය මාර්ග හා අධිවේගී මාර්ග පිළිබද විස්තර
↷ වැඩබිමට පිවිසෙන ආකාරය
↷ අවටින් ලබාගත හැකි ශ්‍රමිකයන් පිළිබද විස්තර
↷ අවටින් ලබාගත හැකි අමුදුව්‍ය පිළිබද විස්තර
↷ ප්‍රවාහනයට බලපාන පොලිස් රෙගුලාසි
↷ වැඩබිමට ඇති ආසන්නතම නගරය
↷ කාළගුණීක තත්වය
↷ කඩා ඉවත් කළ යුතු ගොඩනැගිලි පිළිබද විස්තර
↷ පවත්නා ගොඩනැගිලිවලට අවශ්‍ය පෙර වැඩ හෝ තාවකාළික වැඩ
↷ වැඩබිම අවට පිහිටි රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන

ලංසු ලේඛන Bidding Documents

Content of Bidding Documents - ලංසු ලේඛන වල අන්තර්ගතය
ලංසු ලේඛනයක පහත සදහන් කරුන අනිාර්යෙන්ම අන්තර්ගත විය යුතුය.

↝ ලංසු ගිවිසුම (Bid Agreement)
↝ ප්‍රමාණ බිල්පත්‍රය (BOQ)
↝ ලංසු ආරක්ෂණය (Bid Sequrity)
↝ සුදුසුකම් පිලිබද විස්තරය (Qualification Information)

Clarification of Bidding Documents - ලංසු ලේඛන පැහැදිලි කිරීම

ලංසු ලේඛන පිළිබද පැහැදිලි කිරීම් බලාපොරොත්තු වන ලංසුකරුවන්  ලංසුලේඛනයේ සදහන් දත්ත වල ඇති ලිපිනයට අයිති කරු වෙත නියමිත කාළයට පෙර ඒ පිළිබදව දැනුම් දිය යුතුය. එවිට සේවා යෝජකයා ලංසු මිලදී ගත් සියලුම ලංසු කරුවන්ට කිසියම් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය නම් එය දන්වනු ලැබේ.

Amendment of Bidding Documents - ලංසු ලේඛන සංශෝදනය කිරීම

ලංසු භාරදීමේ අවසාන දිනට නියමිත දින ගනනකට පෙර ලංසු ලේඛන සංශෝධන සිදු කිරීම හා එයට සම්බන්ධ නිකුත් කිරීමට අයිතිකරුට හැකියාව ඇත. මෙසේ  සංශෝධන මගින් නිකුත් කල ලේඛන ලංසු ලේඛනයේම කොටසක් වන අතර එය ලංසු මිලදී ගත් සියලුම ලංසු කරුවන්ට ලිඛිතව යැවිය යුතුය. මෙසේ වෙනස් කරන ලද ලංසු ලේඛන වල මිල ගනන් පිළියෙල කිරීමට සාධාරන කාළයක් ලබා දිය යුතුය.

Preperation of bids - ලංසු ලේඛන පිළියෙල කිරීම.


Language of bids - ලංසු භාෂාව
ලංසු ලේඛන වල භාෂාව විය යුත්තේ ලංසු දත්තවල සදහන් භාෂාව පමණක් වේ.

Documents Comprising the bids - ලංසුවට අඩංගු විය යුතු ලේඛන

↝ Tender කරුවන්ට ලබාදෙන උපදෙස්
↝ Tender ආරාධනා ලිපිය
↝ සම්මත පෝරම
↝ පිරිවිතරයන්
↝ ගිවිසුම් කොන්දේසි
↝ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම්
↝ කොන්ත්‍රාත් දත්ත
↝ Tender පෝරම හා Tender පරිශිෂ්ඨය
↝ ප්‍රමාණ බිල්පත්‍රය
↝ සැලසුම්

Bid Prices - ලංසු මිල

⇝ ලංසුකරුවන් විසින් භාරදෙනු ලබන මිල කළ ප්‍රමාන බිල්පත්‍රය (BOQ) පදනම් කරගෙන කොන්තාත් මුදල සම්පූර්ණ වැඩය සදහාම විය යුතුය.

⇝ ලංසුකරුවන් විසින් ප්‍රමාණ බිල්පත්‍රයේ සදහන් කොට ඇති සියළු අයිතමයන් සදහා මිල ගනන් ඉදිරිපත් කල යුතුය. කිසියම් අයිතමයක් සදහා මුදල් ප්‍රමාණයක් මිල ගනනක් ඉදිරිපත් කර නැති ලංසුකරුවන්ට කොන්ත්‍රාත්තුව පැවරී ඇත්නම් ඔහුට එම වැඩය සිදුවන විටදී සේවා යෝජකයා විසින් ගෙවීම් සිදු කරනු නොලැබේ. එනම් එසේ මිල ගනන් ඉදිරිපත් නොකල අයිතමයන් සදහා වන මිල ගනන්ද මිල ගනන් ඇති අයිතමයන්ගෙන් ආවරනය වන්නේ යැයි සලකනු ලබන නිසාය.

⇝ ලංසුව භාරගැනීමට දින 28 කට පෙරදි පැමිණි කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ නොවන බදු සහ තීරුබදු මෙන්ම කොන්ත්‍රාත්තුව භාරගැනීමෙන් පසු ගෙවීමට සිදුවෙතැයි සිතන සියලුම බදු මිල ගනන් ප්‍රමාණ බිල්පත්‍රයේ සදහන් කළ යුතුය

⇝ ලංසු දත්ත වල සදහන් කොට ඇත්නම් කොන්ත්‍රාත්තුව පවත්වාගෙන යන කාළයේදී කොන්ත්‍රාත් මිල ගනනයේ වෙනස් වීම් සිදු කල හැක.

Currencies of bid - ලංසුවේ මුදල් වර්ගය

කොන්ත්‍රාත් දත්ත වල සදහන් පරිදි අදාල මුදල් වර්ගයෙන් තම ප්‍රමාණ බිල් පත්‍රයේ අඩංගු සියලුම ඒකක මිල ගනන් හා මුුදල් ප්‍රමාණ දැක්විය යුතුය.

Recommended Posts × +