Thursday, January 26, 2017

Type of Foundation-01-sinhala-අත්තිවාරම් වර්ග

Foundation - අත්තිවාරම

අත්තිවාරම මගින් ඉටුවිය යුතු ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ යෝජිත ගොඩනැගිල්ල මත ක්‍රියා කරන නිත්‍ය හා අනිත්‍ය භාරයන් දැරිය හැකි සුදසු යටි පසකට හුවමාර කරවීමත් හි වසන්නන්ට හානියක් සිද නොකරන සදහා ව්‍යුහයේ සමතුලිතතා රැකගැනීමත්ය.
ගොඩනැගිල්ල මත ක්‍රියා කරන මුලු භාරය කොටස් 3 කින් සමන්විත වේ.

1.Live load අනිත්‍ය භාරය
ගොඩනැගිල්ලේ ජීවත් වන මිනිසුන්ගේ බර, බඩු බාහිර අාදියේ බර, ගබඩා කරන ද්‍රව්‍යය හා සවි කරන ලද Machine අාදියේ බර යටතට ගැනේ.

2.Dead load නිත්‍ය භාරය
ගොඩනැගිල්ල සාදා අැති සියලු ද්‍රව්‍යන්ගේ බරෙහි එකතුව මේ යටතට ගැනේ.

3.Wind load සුළගේ භාරය
සුළග මගින් ගොඩනැගිල්ල කෙරෙහි අැති කරන තෙරපුම නිසා ගොඩනැගිල්ලෙහි බර වැඩි වේ. මෙම බරද අත්තිවාරම කෙරෙහි බලපායි. 

Site Exploration - වැඩ බිම් පිරික්සීම

වැඩබිම පිළිබද හා පසෙහි තත්වය පරීක්ෂා කිරීම පහත කරුණු සදහා වැදගත් වේ.

1. පසෙහි අාරක්ෂිත දරාගැනීමේ  ශක්ති වටිනාකම සොයා ගැනීම. (Safe baring capacity of the soil)
2. අාරක්ෂිත හා ලාභදායී අත්තිවාරම් වර්ගයක් නිගමනය කිරීම.
3. අත්තිවාරම කොපමණ ගැඹුරින් දැමිය යුතුද යන්න නිගමනය කිරීම.
4. පොළොව යට ජල භූ මට්ටම නිශ්චය කිරීම හා මේ නිසා අත්තිවාරම සදහා හා අත්තිවාරම් ඉදිකිරීමේදී පැන නගින ගැටලු සදහා විසදුම් ලබා ගැනීම.
5. යට පස් තට්ටු වල දුර්වලතාවයන් අාදිය අැත්නම් ඒ සදහා ඉදිකිරීම කරන අවස්ථාවේ පිළියම් යෙදීම.

Method of Site Exploration - වැඩ බිම් පිරික්සීමේ ක්‍රම

1.පරීක්ෂා කිරීම මගින් (Inspection)
2. පරීක්ෂා කරන වලවල් සකස් කර පරීක්ෂා කිරීම. (Test pit)
3. කූරු ගසා බැලීම. (Probing)
4. විදීමෙන් (Boring)

1.පරීක්ෂා කිරීම මගින් (Inspection)

ගොඩනැගිල්ලක් හෝ වෙනත් civil engineering ඉදිකිරීමක් නිරිමාණය කිරීමට ප්‍රථම මුලින්ම කරනු ලබන්නේ ඉදිකිරීමට යෝජිත භූමිය පරික්ෂා කිරීමයි. වැඩබිමට පිවිසීමෙන් හා ඒහි අැති පැරණි වලවල්, ළිං, ගංඟා අාදියෙහි ඉවුරුවල පස් අාදිය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසෙහි තත්වය ගැන බොහෝ කරුණු රැස් කර ගත හැක. ඒමෙන්ම යෝජිත වැඩ බිම අසල කලින් ඉදිකරන ලද ගොඩනැගිලිවල සැලසුම් හා ඒ සදහා සකස් කරන ලද පරීක්ෂණ වලවල් ආදියත් ඒවායේ වැඩබිම් ගවේශණ ආදියත් පරීක්ෂා කිරීමෙන් තවත් කරුණු රැස් කරගත හැක.

2. පරීක්ෂා කරන වළවල් සකස් කර පරීක්ෂා කිරීම. (Test pit)

soil-test-pit
test pit

ප‍ොළව යට පස් තට්ටුවල පැතිකඩවල් හා පස් පරීක්ෂා කිරීම සදහා මිනිසෙකුට බැසීමට ප්‍රමාණවත් ලෙස සකස් කරනු ලබන වළවල් පරීක්ෂණ වලවල් ලෙස නම් කරයි. කඩා න‍ොවැටෙන පසෙකින් යුක්ත නම් වළෙහි පැති සිරස්ව කැපිය හැකිය. කඩා වැටෙන පසෙක නම් පැති ආනතව තබා ගත යුතුය. 3m ට වඩා අඩු ගැඹුරැති නොගැඹුරු අත්තිවාරම යෙදීමට ඇති අවස්ථාවන් හිදී මෙම ක්‍රමයට පරීක්ෂණ වළවල් සකස් කිරීමෙන් යට ඇති පස් තට්ටු ගැන අවබෝධයක් ලබා ගත හැක.

excavate-test-pit
excavate test pit


3. කූරු ගසා බැලීම. (Probing)

මෙම ක්‍රමයේදී පොළොව තුළ පස් තට්ටු පරීක්ෂා කරන්නේ යකඩ කූරක් බැස්සවීමෙනි. එහි විශ්කම්භය 25mm - 40mm දක්වා විය යුතු අතර කෙළවර තිවුණු විය යුතුය. මෙය සිරස්ව පොළොවට අතහැරීමෙන් පොළොවට බැස්සවිය හැක. මෙහිදී ක්‍රම දෙකකින් පසෙහි තත්වය පරීක්ෂා කරයි.

1.) යකඩ කූරෙහි දවටෙන පස් එක එක මට්ටමේදී ලබාගෙන පස ගැන අදහසක් ලබා ගැනීම.
2.) යකඩ කූර පස තුළට ගමන් කරවීමේදී ඒකක දුරක් යාමට යකඩ කූර අතහැරිය යුතු වාර ගණන අනුව පසෙහි තද ගතිය ගැන අදහසක් ලබා ගැනීම.

soil-probing-sinhala
soil-probing

soil-probing

Probing


4. විදීමෙන් (Boring)

මෙය ඉහත ක්‍රමයට බොහෝ සෙයින් සමාන වන අතර පොළොව තුළ එක් එක් මට්ටමේ පස් ලබා ගැනීම පිණිස විශේෂ උපකරණයක් මගින් පොළොව විදීම කරනු ලැබේ. පොළොව විදීම න‍ොයෙකුත් උපකරණ වලින් න‍ොයෙකුත් අාකාරයෙන් කරනු ලැබේ.

⒜ Auger Boring
බුරුල් පසක් ඇති වැඩබිම පරීක්ෂා කිරීමට යොදා ගනී. ඉහත රූපයේ පරිදි උපකරණයක් සිරස්ව තබා බර යොදමින් ලීවරයක් මගින් කරකවනු ලැබේ. 90 cm ක් පොළොව තුලට ගිල්වා එය ඉවතට ගෙන එහි පහළම කෙළවරෙහි රැදී ඇති පස් සාම්පල් ගෙන පරීක්ෂා කරයි.

⒝ Wash Boring
බුරුල් මෙන්ම තද පස ඇති ස්ථානද මෙම ක්‍රමයෙන් පරීක්ෂා කරයි. මෙහිදී පොළොව විදීමට ගන්නා උපකරණය 15 cm ක විශ්කම්භය ඇති පයිප්පයකින් හා එය තුළට බස්සන ලද කපන කටුවකින් සමන්විතය. මෙම කපන කටුව හරහා පයිප්පය තුළට වැඩි පීඩනයකින් යුතුව ජලය ගමන් කරන ලෙස සකසා ඇත. එවිට පස් ජලය සමඟ මිශ්‍ර වී ඉහලට ගමන් කර බාල්දියට එකතු වේ. එක් එක් මට්ටමෙදී මෙම පස් සාම්පල් ලබාගෙන පරීක්ෂා කරයි.

⒞ Percussion Boring
මෙම ක්‍රමය වැඩිපුරම භාවිතා කරනු ලබන්නේ ඉතා තද ගල් බිඳ එහි ඇතුලත තත්වයන් පරීක්ෂා කිරීමටය. ගල් විදින කටුවක් මගින් ගල් විදිනු ලැබේ.ඉවතට ගන්නා ලද ජලය සමග කවලම් වූ පස් වියලා පරීක්ෂා කළ හැක. කෙසේ වෙතත් මෙම ක්‍රමය බුරුල් පස් සදහා භාවිතා කළ නොහැක.

⒟ Core Drilling
core-drilling-sinhala
Core Drilling

මෙම ක්‍රමයට පොළව පරීක්ෂා කිරීම ඉතාම සාර්ථක ක්‍රමයක් ලෙස හැදින්විය හැකිය. පයිප්පයක ආකාරයේ විදින කටුවක් මගින් පොළව විදිනු ලබන අතර මෙම පයිප්පය තුළට පසෙහි සාම්පලය එකතු වේ. මෙම කටුව යන්ත්‍රයක් මගින් කරකවමින් පොළොව තුළට බස්සවනු ලබන අතර එම කටුවේ කෙළවර කැපෙන කොටස දියමන්ති වලින් සාදා ඇති අතර ඕනෑම තද ගලක් මෙමගින් බිදිය හැක.

පරීක්ෂා වලවල් හෝ සිදුරු සෑදිය හැකි ස්ථාන - (Location of Trial pits Bore holes)

පරීක්ෂා වලවල් සෑදිය යුතු දුර හා වලවල් ප්‍රමාණය එම වැඩබිම හා ඉදි කිරීම මත රදා පවතී. එමෙන්ම පසෙහි ස්වාභාවය අනුවද වෙනස් වේ. කෙසේ වෙතත් හෙක්ටයාර 0.4 ක වැඩ බිමක් සදහා මුළුවල වලවල් එක බැගින්ද, මැද වළක්ද වශයෙන් වලවල් 5ක් ලෙස වේ. කුඩා ඉදිකිරීම් සදහා යෝජිත ඉදිකිරීමෙහි මැද එක් පරීක්ෂ වලක් සකස් කරයි. පරීක්ෂණ වලෙහි ගැඹුර රදා පවතින්නේ ඉදිකිරීම සහ පසෙහි තත්වය මතය. දුර්වල පසක නම් අත්තිවාරම හැරීය යුතු ගැඹුරටම හැරීය යුතුය.

Type of Foundation - අත්තිවාරම් වර්ග

ප්‍රධාන වශයෙන් අත්තිවාරම් වර්ග දෙකකට බෙදිය හැකිය.

 Shallow Foundation - නොගැඹුරු අත්තිවාරම
 Deep Foundation - ගැඹුරු අත්තිවාරම

 Shallow Foundation - නොගැඹුරු අත්තිවාරම

පොළ‍ොව යට ඉහළ පස් තට්ටු මත ඉදිකරන අත්තිවාරම් නොගැඹුරු අත්තිවාරම් නම් වේ. පොළොව මතු පිටට ළඟින් ඇති පස් තට්ටුව මත හැකි පමණ තිරස්ව ඉදිකිරීම, බර බෙදාහැරීම මෙහි අරමුණයි.

Spread Foundation - විස්තාරන අත්තිවාරම
 Pad Foundation - කොට්ට අත්තිවාරම
 Grillage Foundation - මැසි අත්තිවාරම
 Eccentrically loaded footing - උත්තේන්ද්‍රීය අත්තිවාරම
 Combined footing - සම්බන්ධක අත්තිවාරම
 Mat or Raft Foundation - පහුරු අත්තිවාරම

දැන් අප මේ එක් එක් කොටස් පිළිබද වෙන වෙනම කතා කරමු...

♪ Spread Foundation - විස්තාරන අත්තිවාරම

ඉදිකිරීමේදී බර පැතිරුණු බිම් ප්‍රමාණයක, වැඩි ක්ෂේත්‍රථලයක් මත බල බෙදාහැරීම කරයි.
මෙය යටතේ පහළ අනු කොටස් කිහිපය කතා කරමු.

⒜ පටි අත්තිවාරම (strip foundation)

මෙම අත්තිවාරම ගල් වරි කිහිපයක් හෝ ගඩොල් වරි කිහිපයකින් සෑදී අැත. සමාන්‍යයෙන් අවසාන පාදම බිත්ති ඝණකම මෙන් දෙගුණයකි. කෙසේ වෙතත් සමහර අවස්ථා වල පහලම වරිය වරි දෙකක ඝණකමකින් යුක්තව ඉදිකරනු ලැබේ. සක්ක ගල් පාදම සදහා පඩි පැන්නුම 100 mm - 150 mm දක්වා වෙනස් වේ. පාදමක ඝණකම පැන්නුමට වඩා වැඩිවිය යුතුය.
strip-foundation
strip foundation
පුළුල් තීරු අත්තිවාරම (Wide strip foundation)

විශාල භාරයක් අත්තිවාරමට දැරීමට ඇත්නම් හෝ පසෙහි දරාගැනීමේ ශක්තිය අඩුනම් හෝ විශාල ඉදිකිරීම් සදහා හෝ වැරගැන්වූ Concrete foundation යොදයි. 70 mm - 80 mm දක්වා ඝනකම Lean Concrete යෙදීම කරයි. ඉන්පසු ඒ මත වැරගැන්වූ Concrete පාදම යොදයි. ග‍ොඩනැගිල්ලෙන් එන බර හා ඇතිවන ආතන්‍යය බලයට (tensile force) වැරගැන්වුම් මගින් ශක්තිය ලැබේ.

wide-strip-foundation-constructionway.blogspot.com
Wide strip foundation

ගැඹුරු තීරු අත්තිවාරම (Deep strip foundation)

පසෙහි දරාගැනීමේ ශක්තිය සාමාන්‍ය මට්ටමේ පවතින ස්ථාන සදහා මෙම අත්තිවාරම් වර්ගය යොදා ගත හැක. මෙම අත්තිවාරම් වර්ගය යෙදීමෙන් කැපීමට ඇති පස් ප්‍රමාණය අඩුකර ගත හැක. බැමි බැදීමට යන මිනිස් වියදම අඩු කර ගත හැක. 150 mm පොළොව මට්ටමේ සිට පහළට ඉතිරි කර එම මට්ටම දක්වා 1:3:6 (36 mm edge) ප්‍රමාණයේ Concrete පුරවා ඉතිරි කරන ලද 150 mm උස, කලු ගලින් හෝ ගඩොලින් යොදා D.P.C (Damp proofing course) තෙත් නිවාරණ වැටිය යොදා අත්තිවාරම නිමකර ගනී. ගඩොල් අත්තිවාරම දැමීමට වුවද, පෙදරේරු කුලිය, අමු ද්‍රව්‍ය හා කාළය අනුව බලන කල Concrete පිරවීම ලාභදායී වේ. මෙහි ඇති තවත් වාසියක් නම් ව්‍යාපෘති බල වලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව මෙහි ඇති වීමයි.

Recommended Posts × +